• Een open club

  De voetbalvereniging heeft als doel een vitale sportvereniging te worden met veel maatschappelijke activiteiten voor hun leden, buurt- en streekbewoners, werknemers en verschillende andere doelgroepen.

  Afgelopen jaren hebben er diverse pilotprojecten plaatsgevonden en activiteiten voor senioren, dementerenden, mensen met een beperking, vluchtelingen, kinderen van basisscholen in de wijk, studenten van MBO en HBO, werknemers van het nabijgelegen industrieterrein de Weteringen, werkzoekenden en een groeiend aantal buurtbewoners. De accommodatie van SV Helios leent zich als sportief buurthuis voor de wijk. De maatschappelijke activiteiten hebben zich tot nu toe ontwikkeld vanuit de Sportvereniging Helios. Tijdens de ontwikkelfase was dit een logische stap. Geleidelijk aan zijn de activiteiten omvangrijker geworden en richten zich op andere doelgroepen dan de leden van de vereniging. Hoewel de maatschappelijke activiteiten breed worden gedragen was het wenselijk de omvang en impact meer pragmatisch bij een andere rechtspersoon onder te brengen. Stichting Wijk voor elkaar is opgericht om uitvoering te geven aan het maatschappelijke beleid van de vereniging. We stellen ons ten doel om in samenwerking met maatschappelijke partners uit de wijk activiteiten te ontplooien op en rondom ons sportpark. Ons streven is een levensbestendige accommodatie waar 0 t/m 100 actief kan zijn.

  Al drie jaar actief Al in oktober 2015 hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en de deuren opengegooid. Onze dagelijkse openstelling van ons sportieve buurthuis maakt de omgeving nieuwsgierig en nodigt uit om eens bij ons aan te komen. Samen met verbindingscentrum de Fontein zetten wij Lifestyle Change breed uit in onze wijk. Wij hebben ons netwerk sterk vergroot en onze community benadering heeft de samenwerking met instanties, organisaties, bedrijven en wijkbewoners meer doen participeren. De laagdrempeligheid, het nieuwe werken (Lifestyle Change) de vele (beweeg) activiteiten voor en met verschillende groepsdoelen die wij ontplooien en ontwikkelen heeft een positief effect op de mens en onze omgeving. Onlangs is gebleken dat de zorgkosten voor Colmschate Zuid is afgenomen. De effecten van ons nieuwe werken gaat zeker nog verdere verlagingen betekenen. Een actiever, veiliger en socialere wijk. Een wijk voor elkaar!

 • Wijk voor elkaar

  In dit sportieve buurthuis van de toekomst wordt sport- en beweegaanbod voor leden van de vereniging, buurtbewoners, jeugd, ouders, werknemers en andere doelgroepen verdubbeld. Het project versterkt de voorzieningen in Colmschate Zuid en regio. De aanpak is sterk, vraaggericht en afgestemd op wensen van belangstellenden. Interactie tussen en met deelnemers wordt gestimuleerd. De activiteiten bij Wijk voor elkaar verbinden de gescheiden werelden van WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, onderwijs en werk voor laag opgeleiden. Wij werken hierin nauwlettend samen met verbindingscentrum de Fontein. Wijk voor elkaar en verbindingscentrum de Fontein zijn belangrijke schakels voor de effectuering van de decentralisaties. De kracht van burgers staat voorop bij het ontwikkelen van activiteiten, waarbij gezondheid, bewegen en onderlinge steun kernbegrippen zijn. Dat leidt tot minder verwijzingen naar specialistische zorg en tot kostenbesparingen. De sociale wijkteams hebben een belangrijke rol door problemen vroegtijdig te signaleren en oplossingen dicht bij huis te realiseren. Zo ontstaat er een aanpak die we ‘Lifestyle Change’ noemen.

  Wijkgerichte gezondheidsbevordering Lifestyle Change is een experiment in het nieuwe werken. Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel community benadering genoemd, is een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak met als doel het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of stad. Kernwoorden zijn participatie en het versterken van de eigen kracht van inwoners. Uitgangspunt is de nieuwe definitie van gezondheid: Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 18 19 fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Als je aansluit bij wat voor mensen belangrijk is, heb je de grootste kans dat mensen in beweging komen’. Het experiment is van, voor, door en met wijkbewoners, die ondersteund worden door organisaties en professionals. Organisaties en professionals zijn dienstbaar

  aan de wijkbewoners. Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Het goede gesprek/ de dialoog is het vehicle om samen met buurtbewoners hieraan invulling te geven. Wat we beogen is om vanuit de wens en kracht van de bewoners groei te realiseren. Dit op de thema’s die de inwoners van Colmschate Zuid belangrijk vinden.

  Wijk voor elkaar niet meer weg te denken De afgelopen jaren heeft dit sportief buurthuis zich ontwikkeld als een centrum die motiveert tot positieve gedragsverandering. De unieke samenwerking op locatie met leden, buurtbewoners, vrijwilligers, deelnemers, scholen, zorginstanties, sociaal wijkteam en niet in de laatste plaats Verbindingscentrum de Fontein dragen bij aan een omgeving waarin iedereen kan participeren.

   

  Zo hebben wij praktijkleren met leraar op locatie en beiden wij stage plekken voor diverse opleidingen. Wij bieden een leeromgeving die je direct kan toepassen in de praktijk. Je maakt kennis met diverse mensen van verschillende leeftijden. Sommige zijn heel oud en andere zijn jong, sommigen zijn eenzaam en andere hebben een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Samen werken wij aan een omgeving waarin iedereen meetelt. Wij drinken samen een kopje koffie of een glaasje thee, spelen spelletjes of maken een wandeling langs de schipbeek. Bieden wij hulp met samen koken of nog fijner gezellig samen eten. Wat is nu gezonde voeding en hoeveel moeten wij eigenlijk bewegen? Wij bieden beweegprogramma`s speciaal voor ouderen en voor mensen met een geheugen problematiek en sporten wij met personen die blind of slechtziend zijn. Bieden maar liefst 3x in de week bootcamps op de maandag, woensdag en vrijdagavond om 19:00 uur. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid op maatwerk met personal training en of hersteltraining. Scholen zijn bij ons van harte welkom om te sporten op ons terrein. Dat kan op ons mooie kunstgrasveld en in de zomer op de Beachvelden. Ook bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse sportclinics en zetten wij trainers in om te begeleiden. Wij organiseren verschillende toernooien, koningsspelen en een wijkfestival. Bij ons kan je op de donderdagmorgen komen volksdansen of op de woensdagavond meezingen met het koor. Wil liever een kaartje leggen dan kan jij bij ons komen klaverjassen op de dinsdagmiddag. Een vergadering of bijeenkomst organiseren daar hebben wij diverse ruimtes voor. Een beamer en een scherm zijn aanwezig. Wij bieden mogelijkheden tot het nuttigen van een lunch en/of buffet.

  Samenwerking Wijk voor elkaar werkt samen met SV Helios aan een betere leefomgeving in de wijk. Onze accommodatie is zwaar toe aan modernisering en energiezuiniger maatregelingen. Wij zetten onze projecten in om de leegstand van ons pand van overdag in te vullen. Het rendement hiervan gebruiken wij om de accommodatie te aan te passen en te verbeteren.

  Meer weten, zoek je een stageplek of wil je meesporten? Neem dan contact op met Grace Brok via 06-38199989. Breng ook eens een bezoekje aan onze website: www.wijkvoorelkaar.com