• Vrijwilligersbeleid

  Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SV Helios dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen. Om de vereniging levend te houden en te laten groeien en bloeien, is er voor gekozen om alle leden een bijdrage te laten leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een functie.

  De essentie van dit plan is dat vrijwilligerswerk verplicht wordt voor alle spelende leden of ouders van leden (in het geval van pupillen of junioren) van SV Helios. Indien een lid geen diensten kan of wil draaien, kan dit worden afgekocht voor 65 euro per jaar per spelend lid (max. 2 per gezin).

  Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, wordt er een vrijwilligerscommissie samengesteld, die zal worden aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator. Deze commissie zorgt ervoor dat - de daarvoor in aanmerking komende leden of ouders van leden - worden ingepland, ingewerkt en dat werkzaamheden op een goede wijze vorm krijgen.

  In het voor u liggende boekje, worden de te vervullen functies en taken beschreven, alsmede de spelregels van het vrijwilligersbeleid. Veel gestelde vragen worden beantwoord en enkele uitzonderingen op de regels worden aangegeven.

  Het bestuur hoopt dat ?? door het draaien van vrijwilligersdiensten ?? de saamhorigheid, gezelligheid en binding met de vereniging nog groter wordt, zodat de toekomst van de vereniging wordt gewaarborgd.

  Hieronder de link naar het complete document over het vrijwilligersbeleid van SV Helios.

 • Aannamebeleid

  SV Helios is een vereniging met meer dan 180 vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze 600 leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen e/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

  Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.
  Daarom neemt SV Helios de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;
  • Aan trainers en begeleiders van jeugdteams wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst voor de seizoen opening;